Πανεπιστήμιο Πατρών: http://www.upatras.gr

Τμήμα Χημέιας Πανεπιστημίου Πατρών: http://www.chem.upatras.gr

Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών: http://www.pharmacy.upatras.gr

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών: http://www.med.upatras.gr

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών: http://research.upatras.gr

Υπουργείο Παιδείας: http://www.minedu.gov.gr

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών: http://www.lis.upatras.gr

Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία: http://excellence.minedu.gov.gr

Euromaster Labels Awarded: http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistry-eurolabels